Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bema dla zdrowia

 

 

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I WARUNKI ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. SPOSOBY DOSTAWY
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. REKLAMACJE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub korzysta z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaj i zakres świadczonych usług, zasady zawierania Umowy sprzedaży oraz prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy, zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bemadlazdrowia.pl, będący systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Sprzedawca/Usługodawca - Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema”, adres: 30-244 Kraków, ul. Bielańskiego 15, NIP: 6780054870, adres e-mail: sklep@bema.krakow.pl;
 7. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 8. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 10. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę, drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 13. Użytkownik – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.bemadlazdrowia.pl, www.bemanartybiegowe.pl jest prowadzony przez Marka Kosibę działającego pod firmą „Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema”, adres: 30-244 Kraków, ul. Bielańskiego 15, NIP: 6780054870, adres e-mail: sklep@bema.krakow.pl.

2.2. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema”, adres: 30-244 Kraków, ul. Bielańskiego 15, NIP: 6780054870. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów sprzedaży Towarów oraz świadczenia i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.4. Działalność Sklepu internetowego polega na sprzedaży Towarów, w szczególności sprzętu sportowego oraz odzieży i obuwia sportowego.

2.5. Ceny wyświetlane w Sklepie internetowym są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki oraz innych dodatkowych usług świadczonych na życzenie Kupującego. Koszty przesyłki ponosi Kupujący i są one naliczane oddzielnie w czasie składania zamówienia.

2.6.Wszelkie Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy w oferowane Sklepie internetowym prezentowane są w postaci zdjęcia oraz załączonego opisu. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Kupującego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.7 Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.8. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu internetowego, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

2.9. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

2.10. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego.

 

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I WARUNKI ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG

3.1. Usługodawca, za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną: konto i formularz zamówienia.

3.2. Powyższe Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Sklepie internetowym nieodpłatnie. 

3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi świadczonej drogą elektroniczną udostępnionej w Sklepie internetowym.

3.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

 1. a) opuszczenia przez Użytkownika Strony internetowej,
 2. b) usunięcia konta,
 3. c) rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych.

3.5. Korzystanie z usługi konta możliwe jest po:

 1. a) wypełnieniu formularza rejestracji,
 2. b) akceptacji niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj",
 3. c) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika swoich danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami w celu uzyskania faktury niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.6. Użytkownik dokonując rejestracji konta zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi elektronicznej, uzyskuje dostęp do usług w postaci szerszej funkcjonalności Sklepu internetowego. W zakresie utworzonego konta, gromadzone są dane i informacje o Użytkowniku, związane z jego aktywnością w Sklepie internetowym. Umowa o świadczenie usługi w zakresie prowadzenia konta Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony, z prawem do jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bema.krakow.pl. W sytuacji, w której Usługodawca jest już w trakcie realizacji uprzednio złożonego przez Użytkownika zamówienia, rozwiązanie umowy i zamknięcie konta nastąpią z chwilą, w której przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny dla wykonywania swoich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie przepisów podatkowych oraz do momentu przedawnienia roszczeń.

3.7. Usługodawca, w przypadku rejestracji konta, może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej, jeżeli Użytkownik narusza dowolny punkt niniejszego Regulaminu, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia licząc od dnia złożenia wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron, a w przypadku, gdy Użytkownikiem sklepu jest przedsiębiorca, umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy może nastąpić drogą elektroniczną poprzez przesłanie go na adres e-mail Użytkownika, podany w trakcie rejestracji lub tradycyjną drogą pocztową, na wskazany przez Użytkownika adres.

3.8. Korzystanie z usługi formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia przez Użytkownika, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz liczba i rodzaju Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami w celu uzyskania faktury niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

3.9. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika wymagany jest komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu w postaci dowolnego urządzenia pozwalającego na poprawne i stabilne połączenie się z siecią Internet, wyświetlanie treści i bezawaryjną obsługę stron internetowych Sklepu internetowego. Dla prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu internetowego konieczne jest uruchomienie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies.

3.10. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji, w szczególności danych kontaktowych, poprawnego adresu dostawy, w przypadku składania zamówienia oraz aktualnego adresu e-mail w celu zapewnienia komunikacji i możliwości realizacji usług i zamówień. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

3.11. Użytkownik jest zobowiązany przed skorzystaniem usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przed zawarciem Umowy sprzedaży, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

3.12. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu internetowego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Usługodawca ma prawo do modyfikacji Sklepu internetowego, okresowych przerw technicznych, o czym informuje Użytkowników na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe po wejściu na stronę Sklepu internetowego, dokonaniu wyboru Towaru lub Towarów i podejmowaniu kolejnych czynności technicznych zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.2. Kupujący wybiera rodzaj i rozmiar Towaru poprzez dodanie go do koszyka.

4.3. W celu realizacji zamówienia Kupujący jest zobowiązany do akceptacji niniejszego, podanie koniecznych danych osobowych i adresowych, kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący może dokonać modyfikacji wprowadzonych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych danych. Dokonanie tych czynności stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Po dokonaniu tych czynności na adres e-mail Kupującego zostaje wysłane wpłynięcia przyjęcia zamówienia oraz potwierdzenie istotnych warunków zamówienia, a także informacja o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz link do niniejszego Regulaminu.

4.4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem oraz pomyślnie przeprowadzonym procesem płatności. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, płatność zostanie niezwłocznie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do dokonania płatności.

4.5. Po zawarciu Umowy sprzedaży na adres e-mail Kupującego zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz potwierdzenie istotnych warunków zamówienia, a także informacja o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz link do niniejszego Regulaminu.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności internetowych jest Blue Media S.A.

5.2. Dostępnymi formami płatności są:

 1. przelew na konto
 2. przelew online:
 • Google Pay

     3. karty płatnicze

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

     4. Płatność ratalna Alior Bank

5.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną gotówką przy odbiorze osobistym Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

5.4. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Dostawa jest dokonywana na adres podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem. Możliwy jest również odbiór osobisty na terenie Krakowa po uprzednim uzgodnieniu.

6.2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Aktualne sposoby i koszty dostawy dostępne są w zakładce „Płatność i dostawa” na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w procesie zawierania Umowy sprzedaży.

6.4. Termin realizacji zamówienia, na który składa się czas konieczny na przygotowanie przesyłki obejmującej zamówiony Towar oraz przekazanie przesyłki dostawcy przesyłki wynosi do 5 dni roboczych.

6.5. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi od 2 do 5 dni roboczych od dnia przekazania przesyłki dostawcy przesyłki.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny odstąpienia.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument jest zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedawcy poprzez złożenie mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez wysłanie oświadczenia bądź pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: ul. Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@bema.krakow.pl oraz do odesłania Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ul. Bielańskiego 15, 30-244 Kraków. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

7.3. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca prześle Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.

7.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma informację o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta zakupionego Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7.7. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta po otrzymaniu zwrotu Towaru w stanie nienaruszonym.

7.8. Prawo do odstąpienia od umowy opisane w niniejszym punkcie Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą i dokonującej zakupu niemającego dla niej charakteru zawodowego.

 

 1. REKLAMACJE

8.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za dostarczenie wadliwego Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gdy Kupującym nie jest Konsument lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą i dokonująca zakupu niemającego dla niej charakteru zawodowego, nie mają zastosowania przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

8.2. W przypadku, gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady przez okres 2 lat liczonych od daty wydania Towaru. Jako wadę fizyczną uznaje się niezgodność sprzedanego Towaru z umową. Sprzedawca zwolniony jest z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument został poinformowany o wadzie w czasie zawierania umowy.

8.3. Jeżeli Towar ma wady lub jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć reklamację. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres email: sklep@bema.krakow.pl.

8.4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

8.5. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany lub naprawy Towaru, jest on dostarczany na koszt Sprzedawcy.

8.6. Konsument ma prawo do obniżenia ceny wadliwego Towaru lub do odstąpienia od tej Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca podjął niezwłoczne działania i wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub podejmie działania serwisowe w celu usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie dokonał wymiany Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

8.7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.8. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest nieistotna.

8.9. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Konsument jest obowiązany dostarczyć Towar do siedziby Sprzedawcy lub wysłać Towar na adres Sprzedawcy.

8.10. Uprawnienie z tytułu rękojmi za wady przysługujące Konsumentowi przysługuje także osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą i dokonującej zakupu niemającego dla niej charakteru zawodowego.

8.11. Niezależnie od uprawnień przysługujących Konsumentowi czy osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą i dokonującej zakupu niemającego dla niej charakteru zawodowego z tytułu rękojmi za wady, wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.

8.12. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady nie wyklucza możliwości skorzystania przez Konsumenta czy osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą i dokonującej zakupu niemającego dla niej charakteru zawodowego z prawa do odstąpienia od umowy.

8.13. Sprzedawca informuje Konsumenta o przysługującym mu prawie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Dodatkowe informacje odnośnie do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.14. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

8.15. Reklamacje związane z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@bema.krakow.pl lub pisemnie na adres: ul. Bielańskiego 15, 30-244 Kraków.

8.16. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wniósł reklamację, chyba że Użytkownik zażąda innej dostępnej formy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, w tym opisów, zdjęć czy grafik należą do Usługodawcy lub Usługodawca uzyskał prawo do korzystania z nich od podmiotów uprawnionych. Zabronione jest ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy też korzystanie z nich w innych formach. Dopuszczalne jest korzystanie z nich jedynie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

9.2. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały szczegółowo określone w Polityce prywatności i cookies.

9.3. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. 

9.4. Stosownie do art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że na stronie internetowej Sklepu internetowego stosuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies zamieszczone są w Polityce prywatności i cookies.

9.5. Do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem ani osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą i dokonującą zakupu niemającego dla niej charakteru zawodowego, właściwy jest sąd według siedziby Sprzedawcy.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz właściwe przepisy prawa.

9.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2021 r.

 

ZAŁĄCZNIK

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat - Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema”, adres: 30-244 Kraków, ul. Bielańskiego 15, NIP: 6780054870, adres e-mail: bema@bema.krakow.pl

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy ……………….

– Data odbioru ……………….

– Imię i nazwisko ……………………………….……………….……………….

– Adres ……………………………….……………….……………….

Miejscowość i data ………………………………..

 

Podpis ………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl